Labgeo logo Oferta


 • opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne
 • wiercenia badawcze i sondowania dynamiczne
 • kontrola jakości robót ziemnych: badanie zagęszczenia gruntu metodą Proctora, za pomocą sondy udarowej DPL (SD-10) z końcówką stożkową, za pomocą płyty dynamicznej Zorn oraz badanie właściwości gruntów wbudowanych w nasypy, warstwy odsączające, zasypki przewodów
 • badanie nośności i wskaźnika odkształcenia podłoża pod nasypy, nasypów, podbudów z kruszyw aparatem płytowym VSS
 • badanie ugięć sprężystych za pomocą ugięciomierza belkowego Benkelmana
 • badania laboratoryjne gruntów, ocena ich przydatności jako podłoża pod drogi i obiekty inżynierskie
 • sprawdzanie właściwości gruntów oraz kruszyw naturalnych z oceną przydatności do budowy nasypów, wykonywania warstw odcinających lub odsączających
 • badania gruntów i kruszyw pod względem przydatności do stabilizacji spoiwami lub stabilizacji mechanicznej
 • wykonywanie i pielęgnacja próbek gruntów stabilizowanych spoiwami i próbek betonu oraz sprawdzanie cech wytrzymałościowych
 • projektowanie mieszanek gruntowych stabilizowanych spoiwami oraz betonów
 • wiercenia w nawierzchniach bitumicznych i betonowych
 • badania i dokumentowanie złóż kopalin pospolitych